Skip to main content

Algemene Leveringsvoorwaarden

Everything4Office Software BV

 

1

Definitie, aanbesteding en opdracht.

1.1

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op overeenkomsten tot het verrichten van diensten en het leveren van producten door of vanwege Everything4Office Software BV en haar werkmaatschappijen, hierna te noemen E4O.

1.2

Opdrachtgever treedt op grond van enige overeenkomst uitsluitend op als afnemer van E4O.

1.3

Afwijkende bedingen, algemene-, inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door E4O aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat E4O een mededeling van Opdrachtgever dat deze de voorwaarden van E4O niet aanvaardt en andere voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

1.4

Alle door E4O verstrekte aanbiedingen en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan, tenzij E4O schriftelijk met vermelding van een termijn voor aanvaarding een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen binden E4O slechts nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd en/of schriftelijk door haar zijn geaccordeerd.
Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor E4O bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd en/of schriftelijk door haar zijn geaccordeerd. E4O behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgave van reden te weigeren.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen E4O en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2

Aanbiedingen

2.1

De door E4O gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en vermeld in Euro.

2.2

E4O behoudt zich het recht voor vanwege orderkosten een bedrag van € 75,00 in rekening te brengen voor leveringen met een factuurwaarde lager dan € 1.000,00. Dit geldt niet voor leveringen van 1-2-3 Factuur.

2.3

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is, worden alle werkzaamheden in rekening gebracht op basis van nacalculatie van de bestede uren, afgerond naar boven. Bij werkzaamheden op locatie is één dagdeel van 4 uren daarbij de kleinste rekeneenheid. Bij werkzaamheden op afstand is één uur daarbij de kleinste rekeneenheid. E4O stelt de uurtarieven periodiek vast. Alle tarieven worden verondersteld bij Opdrachtgever bekend te zijn.

2.4

Onder een dagdeel wordt verstaan een periode van vier uren.

2.5

De in de aanbieding gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding geldende salarissen, sociale en fiscale lasten, inkoopprijzen, vervoer- en opslagkosten en verdere prijsbepalende factoren.

2.6

Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één of meer van in artikel 2.5 genoemde factoren voordoet, heeft E4O eenzijdig het recht, ook als de opdracht inmiddels is verleend, de prijzen op billijke wijze aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen zonder dat dit voor de Opdrachtgever een reden kan zijn om de overeenkomst te ontbinden en/of op een andere wijze te beëindigen.

2.7

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat E4O gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.8

E4O is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijk kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

2.9

Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door E4O kenbaar gemaakt aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.7 of 2.8 , is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van E4O genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

2.10

Alle termijnen, leveringsdata en dergelijke die door E4O zijn aangegeven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, indicatief.

3

Levering

3.1

Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de dienstverlening en/of levering aan het door Opdrachtgever vooraf bekendgemaakte adres.

3.2

Verzending, vervoer, opslag en/of overdracht van producten, daaronder begrepen hard‑ en software, geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook wanneer E4O de verzekering daarvan verzorgt. Indien schriftelijk overeengekomen, is E4O verplicht een dergelijke verzekering af te sluiten. Opdrachtgever is verplicht zich te verzekeren tegen brand, diefstal en schade met betrekking tot eigendommen van E4O die zich onder Opdrachtgever bevinden.

3.3

Indien Opdrachtgever verzoekt de levering van een opdracht op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, bijvoorbeeld door verzending per expresse, dan kunnen de hieraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.4

Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag E4O de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat Opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.5

De schriftelijke goedkeuring van de fases kan niet door Opdrachtgever worden onthouden zonder schriftelijke opgave van redenen door Opdrachtgever. De door Opdrachtgever gegeven redenen moeten dermate zwaarwegend zijn dat ze het niet geven van schriftelijke goedkeuring rechtvaardigen.

3.6

Indien Opdrachtgever geen zwaarwegende redenen kan verstrekken, wordt de goedkeuring geacht te zijn gegeven.

3.7

Indien tot de opdracht de levering van koppelingen naar bestaande databases behoort, is E4O uitsluitend verantwoordelijk voor het leveren van deze koppelingen. Opdrachtgever is zelf geheel verantwoordelijk voor onder meer (1) de aanwezigheid van de database(s) (inclusief eventuele ODBC of OLE-DB software), (2) de benodigde configuratie van de databasesoftware, (3) het inrichten, programmeren, beheren en onderhouden van de database(s) en (4) de verwerking van database-informatie.

3.8

Indien voor de correcte werking van door E4O te leveren producten een bepaalde automatiseringsinfrastructuur binnen de organisatie van Opdrachtgever benodigd is, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van deze infrastructuur. Het aanbrengen, inrichten of wijzigen van deze infrastructuur behoort, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet tot de opdracht. Overige automatiseringsactiviteiten vallen eveneens, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet onder de opdracht.

3.9

Indien tot de opdracht tevens behoort de levering van software, zij het in de vorm van programmatuur ontwikkeld door derden dan wel programmatuur ontwikkeld door E4O, dan zal tot de levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer behoren: (1) de broncode van bedoelde programmatuur noch (2) het exclusieve en volledige eigendomsrecht van bedoelde programmatuur. Programmatuur wordt altijd gelicenseerd, nooit verkocht. Opdrachtgever verwerft derhalve uitsluitend het recht één exemplaar van de geleverde software te gebruiken op één computer. Verder zijn op het gebruik door Opdrachtgever van geleverde software steeds de desbetreffende licentievoorwaarden van toepassing. Opdrachtgever verplicht zich door gebruik tot een juiste naleving van bedoelde licentievoorwaarden.

3.10

Levering van programmatuur geschiedt altijd onder de voorwaarde dat Opdrachtgever E4O toestaat haar naam te vermelden in de geleverde programmatuur, tenzij de Opdrachtgever hier vóór het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt en E4O met deze bezwaren instemt.

3.11

Levering van programmatuur geschiedt altijd onder de voorwaarde dat Opdrachtgever E4O toestaat een kopie of afbeelding van de bedieningsinterface voor uitsluitend promotionele en wervende doeleinden te gebruiken. Indien de bedieningsinterface informatie bevat die de Opdrachtgever niet als geschikt voor publicatie of openbaar beschouwd, dan zal E4O deze informatie in zijn promotionele versie vervangen door dummyinformatie.

3.12

E4O heeft het recht de verstrekte opdracht met vermelding van de naam van de Opdrachtgever als referentie aan te wenden. Dit tenzij de Opdrachtgever hier vóór het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt en E4O met deze bezwaren instemt.

3.13

E4O behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4

Uitvoering

4.1

Voor levering van de diensten zal Opdrachtgever op eerste verzoek van E4O inzage geven in alle haar ter beschikking staande en relevante gegevens, welke E4O noodzakelijk acht teneinde de werkzaamheden naar behoren te verrichten.

4.2

E4O behoudt zich het recht voor om in het kader van haar werkzaamheden voor Opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden.

4.3

E4O is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect het gevolg is van handelingen van werknemers van Opdrachtgever of van derden die door of vanwege Opdrachtgever zijn ingehuurd.

4.4

Indien E4O, buiten haar schuld om, door onvoldoende toegankelijkheid of bereikbaarheid van informatie en/of producten, met wachttijden wordt geconfronteerd, is E4O gerechtigd de uren die verband houden met het oponthoud aan Opdrachtgever op basis van haar op dat tijdstip geldende normale uurtarief door te berekenen.

4.5

Wijzigingen, aanvullingen of correcties van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen zijn voor E4O slechts bindend, indien E4O met deze mutaties schriftelijk heeft ingestemd.

4.6

Indien door omstandigheden die in de sfeer van Opdrachtgever liggen, meerwerk noodzakelijk is, kan E4O dit meerwerk uitvoeren. Hiervan zal Opdrachtgever op de hoogte worden gesteld. De kosten hiervan zullen voor rekening van de Opdrachtgever komen.

4.7

Indien Opdrachtgever voortzetting van de werkzaamheden buiten de normale werktijden verzoekt, zal E4O waar mogelijk hieraan voldoen. De kosten bedragen de voor de werkzaamheden geldende uurtarieven, vermeerderd met een toeslag van 100% voor zaterdagen en avonden en 200% voor zondagen, feestdagen en nachtelijke uren.

4.8

Indien van een vooraf overeengekomen eenheidsprijs voor de opdracht sprake is, zal alleen het extra tarief in rekening worden gebracht.

4.9

Opdrachtgever wordt geacht de door E4O verleende diensten na uitvoering van de werkzaamheden te hebben geaccepteerd na ondertekening van een opleverdocument. Deze schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden kan niet door Opdrachtgever worden onthouden zonder schriftelijke opgave van redenen door Opdrachtgever. De door Opdrachtgever gegeven redenen moeten dermate zwaarwegend zijn dat ze het niet geven van schriftelijke goedkeuring rechtvaardigen. Indien Opdrachtgever geen zwaarwegende redenen kan verstrekken, wordt de goedkeuring geacht te zijn gegeven.

4.10

Opdrachtgever wordt geacht E4O binnen 7 dagen na een schriftelijk verzoek hiertoe in staat te stellen de door E4O verleende diensten na uitvoering aan Opdrachtgever op te leveren door het opstellen en ondertekenen van een opleverdocument. Indien Opdrachtgever in dit opzicht in gebreke blijft, worden de werkzaamheden van E4O als opgeleverd en afgerond beschouwd.

5

Reclames.

5.1

Eventuele reclames omtrent werkzaamheden worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 14 dagen na de oplevering schriftelijk en aangetekend bij E4O zijn aangemeld.

5.2

Indien naar het oordeel van E4O reclames omtrent producten en/of diensten terecht zijn, zal E4O in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde diensten alsnog conform de opdracht uit te voeren en/of producten te herstellen of opnieuw te leveren, zonder recht op schadevergoeding voor Opdrachtgever.

5.3

Aanvaarding van retourzending van producten door E4O kan uitsluitend worden aangenomen, indien Opdrachtgever daartoe een schriftelijke acceptatie van E4O heeft ontvangen. Kosten van de retourzending zijn voor rekening van Opdrachtgever, zulks ongeacht of E4O de retourzending heeft geaccepteerd.

5.4

Reclames zijn niet mogelijk in het geval van 1-2-3 Factuur; Deze software biedt de mogelijkheid van een 10-dagen proefperiode.

6

Garantie

6.1

E4O geeft op geleverde programmatuur een garantie van vier (4) weken. Door Opdrachtgever binnen deze periode geconstateerde tekortkomingen aan het geleverde product welke verwijtbaar zijn aan E4O worden door E4O kosteloos hertelt. Opdrachtgever verplicht zich dergelijke tekortkomingen direct na constatering schriftelijk aan E4O kenbaar te maken zodat E4O haar verplichting tot herstel zo snel en probleemloos mogelijk kan nakomen.

6.2

De correcte werking van geleverde programmatuur wordt door E4O nimmer gegarandeerd indien door Opdrachtgever zelf of door derden aan deze programmatuur zonder toestemming van E4O zaken worden toegevoegd of gewijzigd die de oorspronkelijke functie of bedoeling ervan aanzienlijk wijzigen.

7

Aansprakelijkheid, Vrijwaring

7.1

E4O aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 7 blijkt.

7.2

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door E4O is E4O, indien aan de wettelijke vereisten ter zake is voldaan, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie met inachtneming van het in artikel 7.3 gestelde. E4O sluit iedere aansprakelijkheid voor enig andere vorm van schade uit, onder meer doch niet uitsluitend aansprakelijkheid voor aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gederfde winst. E4O sluit voorts aansprakelijkheid uit voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door E4O gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst uitmaakt.
De in dit artikel genoemde vormen van schade waarvan de aansprakelijkheid door E4O wordt uitgesloten hebben een indicatief karakter zonder dat E4O heeft beoogd een volledige opgave te doen.

7.3

De door E4O te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van die overeenkomst door E4O aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting).

7.4

Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van E4O over een periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van E4O. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door Opdrachtgever bedongen en door E4O verleende crediteringen.

7.5

E4O sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die hetzij direct hetzij indirect het gevolg is van aantasting door een virus van het netwerk en/of de software en/of de hardware, tenzij in rechte komt vast te staan dat de aanwezigheid van het virus direct verband houdt met de werkzaamheden door E4O.

7.6

In geval van een onrechtmatige daad van E4O, of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor E4O aansprakelijk gehouden kan worden, zal schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als een gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van het ontstaan van de schade.

7.7

E4O sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die hetzij direct hetzij indirect het gevolg is van werkzaamheden die op uitdrukkelijke wens van de Opdrachtgever zijn verricht en die voorts buiten het bestek van de verleende opdracht vallen.

7.8

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever direct na het ontstaan van de schade zo spoedig mogelijk deze bij E4O aangetekend en schriftelijk meldt; Opdrachtgever is in ieder geval verplicht de door E4O toegebrachte schade aangetekend en schriftelijk te melden binnen vijf werkdagen nadat de schade door Opdrachtgever is ontdekt.

7.9

Opdrachtgever vrijwaart E4O voor aansprakelijkheid van alle vormen van schade waarvoor Opdrachtgever en/of E4O aansprakelijk wordt gesteld als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever en E4O daaronder begrepen, die verband houden met de door of vanwege E4O geleverde goederen of diensten. Hieronder valt onder meer doch niet uitsluitend: aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van E4O die ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; aanspraken van derden, werknemers van E4O daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden die het gevolg is van een gebrek in door E4O geleverde producten of diensten die door Opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van Opdrachtgever.

7.10

Opdrachtgever vrijwaart E4O voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem of programmatuur dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door E4O geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

8

Eigendomsvoorbehoud

8.1

De door of vanwege E4O geleverde goederen en/of producten blijven eigendom van E4O totdat Opdrachtgever aan al haar verplichtingen die direct of indirect verband houden met de tussen E4O en Opdrachtgever geldende overeenkomst, zowel contractueel als buitencontractueel, jegens E4O heeft voldaan.

8.2

Zolang de producten eigendom blijven van E4O mag Opdrachtgever ze slechts in haar normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet verpanding en/of bezwaring met een beperkt recht in enige wettelijke vorm omvat.

8.3

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij E4O of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

8.4

Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van E4O of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 10, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

8.5

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

8.6

Het is E4O toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien E4O door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8.7

Indien Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door E4O ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Opdrachtgever E4O schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. E4O zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

8.8

Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan E4O van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal E4O vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

8.9

Onverminderd de overige, haar toekomende rechten, is E4O te allen tijde gerechtigd, indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en/of producten terug te nemen.

8.10

Opdrachtgever verkeert in betalingsmoeilijkheden op het moment waarop naar het oordeel van E4O inning van bestaande of toekomstige vorderingen in gevaar komt dan wel door Opdrachtgever niet zeker gesteld kan worden.

8.11

In ieder geval verkeert Opdrachtgever in betalingsmoeilijkheden in geval van executiemaatregelen ten laste van Opdrachtgever door een derde en/of in geval van het aanvragen van surséance van betaling of een faillissement door Opdrachtgever zelf of door een derde. Opdrachtgever is verplicht binnen 24 uur nadat dit haar bekend is melding te doen aan E4O ingeval zich een van de in dit artikel genoemde situaties voordoet.

9

Ontbinding

9.1

Overeenkomsten tussen E4O en Opdrachtgever kunnen zonder meer door E4O worden ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of voorlopig surséance van betaling aanvraagt, door beslaglegging op de eigendommen van de Opdrachtgever, bij onder curatelenstelling van de Opdrachtgever of indien de Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan geheel of gedeeltelijk verliest en wanneer naar het oordeel van E4O inning van bestaande of toekomstige vorderingen in gevaar komt dan wel door Opdrachtgever de betaling ervan niet zeker gesteld kan worden.

9.2

In geval van een mogelijkheid tot ontbinding heeft E4O het recht, om naast waardevergoeding van de reeds gedane prestaties, al hetgeen E4O heeft verricht ongedaan te maken, ongeacht haar recht op schadevergoeding.

10

Geheimhouding

10.1

Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat er geen vertrouwelijke gegevens omtrent de diensten en/of producten dan wel de organisatie van E4O zonder de schriftelijke toestemming van laatstgenoemde aan derden meegedeeld of getoond zal worden.

10.2

E4O zal zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geen vertrouwelijke gegevens meedelen of tonen aan derden die Opdrachtgever of haar Opdrachtgevers betreffen.

11

Personeel

11.1

Opdrachtgever zal het door E4O ingezette personeel niet in dienstbetrekking nemen of op freelance basis opdrachten verstrekken, noch bij Opdrachtgever zelf, noch bij aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen noch zal zij de dienstbetrekking van het door E4O ingezette personeel bij derden actief bevorderen.

11.2

Indien Opdrachtgever in gebreke is met het bepaalde in artikel 11.1 verbeurt Opdrachtgever ten gunste van E4O een boete gelijk aan het bij E4O laatst genoten jaarsalaris van het betreffende personeelslid.

11.3

Het door E4O ingezette personeel is te allen tijde bevoegd opdrachten te weigeren die de strekking van de opdracht te buiten gaan alsmede opdrachten waarbij het E4O personeel blootgesteld wordt aan gevaren of omstandigheden strijdig met de ARBO wetgeving.

12

Betaling

12.1

Alle facturen van E4O aan Opdrachtgever dienen door Opdrachtgever binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij in dit artikel anders is gesteld of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;

12.2

Alle diensten door E4O aan Opdrachtgever geleverd worden doorberekend en gefactureerd op basis van nacalculatie, tenzij in dit artikel anders is gesteld of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;

12.3

Alle diensten door E4O aan Opdrachtgever geleverd worden gefactureerd op of rond de laatste dag van iedere kalendermaand, tenzij in dit artikel anders is gesteld of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;

12.4

Duurovereenkomsten tussen E4O en Opdrachtgever worden tenminste één maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de overeenkomst voor de volledige looptijd van de overeenkomst door E4O gefactureerd en door Opdrachtgever voor de ingangsdatum betaald, met dien verstande dat indien de totale waarde van de overeenkomst meer bedraagt dan € 100.000,00 E4O op verzoek van Opdrachtgever in zal stemmen met 3‑maandelijkse facturatie en betaling. In alle gevallen vinden facturatie en betaling plaats voor ingang van de periode waarop facturatie en betaling betrekking hebben.

12.5

Opdrachtgever betaalt E4O alle goederen en diensten van derden die door E4O aan Opdrachtgever worden doorgeleverd als volgt:

 • 40% bij opdrachtverlening, binnen 8 dagen na factuurdatum;

 • het restant bij oplevering werkzaamheden, binnen 21 dagen na factuurdatum.

12.6

E4O factureert alle door E4O aan Opdrachtgever geleverde programmatuur, apparatuur e.d. op het moment van levering, betaling binnen 21 dagen.

12.7

Opdrachtgever betaalt E4O alle diensten en aanpassingen op programmatuur die door E4O aan Opdrachtgever worden geleverd, als volgt:

 • Bij orderbedragen tot € 10.000,00:

  • 100% bij oplevering definitieve versie, binnen 21 dagen na factuurdatum.

 • Bij orderbedragen boven € 10.000,00:

  • 40% bij aanvang van de werkzaamheden, binnen 8 dagen na factuurdatum;

  • 40% bij aflevering van de 'release candidate', binnen 8 dagen na factuurdatum;

  • 20% bij oplevering definitieve versie, binnen 21 dagen na factuurdatum.

12.8

Opdrachtgever zal geen betalingen op facturen inzake de levering van goederen achterhouden, ook niet indien:

 1. Goederen bij levering defect blijken (dan gelden namelijk de garantievoorwaarden);

 2. Opdrachtgever niet tevreden is over de eigenschappen van de geleverde goederen;

 3. Opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van E4O.

12.9

Het moment van betaling is de valutadatum waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van E4O is bijgeschreven;

12.10

E4O behoudt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande facturatie- en betalingsvoorwaarden indien naar het oordeel van E4O extra zekerheden gewenst zijn;

12.11

E4O behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten en/of geen nieuwe opdrachten te aanvaarden totdat volledige betaling van alle achterstanden van Opdrachtgever in de betaling aan E4O heeft plaatsgehad;

12.12

Indien meerdere tijdstippen voor de ontvangst van de betaling zijn aangegeven, geldt zonder uitzondering het tijdstip dat zich als eerste aandient.

13

Verzuim

13.1

Opdrachtgever is zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is in verzuim vanaf het moment dat betaling op basis van artikel 12 of op basis van de termijn gesteld in de factuur plaats had moeten vinden.

13.2

Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, dient Opdrachtgever aan E4O rente te vergoeden die gelijk is aan 1% boven het Promesse-disconto van de Nederlandsche Bank tot aan het moment van volledige betaling. Hierboven is E4O vanaf het moment van verzuim en/of vanaf het moment dat E4O gegronde vrees heeft dat betaling niet zal plaatsvinden, gerechtigd om derden in te schakelen ter incassering van het verschuldigde. De kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die E4O terzake maakt, dient Opdrachtgever volledig binnen 14 dagen nadat E4O ze aan Opdrachtgever bekend heeft gemaakt aan E4O te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de door E4O gevorderde hoofdsom met een minimum van € 750,00; indien E4O aantoont dat zij, onder meer door inschakelen van adviseurs op het gebied van incassowerkzaamheden, meer heeft uitgegeven, is zij gerechtigd het meerdere te vorderen.

14

Overmacht

14.1

Indien E4O door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

14.2

Indien de overmachttoestand dertig (30) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst uitsluitend voor de toekomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als E4O als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.3

Onder overmacht van E4O wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, verstaan elke van de wil van E4O onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van E4O kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Werkstakingen in het bedrijf van E4O worden daaronder begrepen.

15

Export

15.1

Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Opdrachtgever zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Opdrachtgever vrijwaart E4O voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Opdrachtgever toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

16

Verandering

16.1

Voor al hetgeen van de Algemene Leveringsvoorwaarden wordt afgeweken behoeft Opdrachtgever de schriftelijke goedkeuring van een statutair bestuurder van E4O. Zonder een dergelijke schriftelijke goedkeuring gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort.

17

Toepasselijk recht en geschillen

17.1

Deze voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

17.2

Alle geschillen voortvloeiende en samenhangende met de overeenkomst kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage ter beslechting worden voorgelegd.

© 2024 Everything4Office Software B.V., Alle rechten voorbehouden.